FOTO's ©

De foto's op deze website zijn gemaakt door Sandra Wijkhuisen en er staan foto's die door de leverancier van Phyt's, Chi en Maria Magdalena Cosmetics zijn geleverd om te gebruiken. Daarnaast is de header foto op de pagina Massage bij kanker gemaakt door Fotograaf Lenie Tabbernee >  http://lenietabbernee.com/ . De header foto op de pagina Huidverzorging en ontspanning is gemaakt door Fotograaf Elly Damen > https://www.eedee-fotografie.nl/Privacy


van Beautopia®

kun je opvragen, door een mail te sturen naar office@beautopia.nl 

\


                                    HUISREGELS                                     

Naast de algemene voorwaarden hebben wij nog enkele huisregels:

 

 • Ethiek en hygiëne staan bij Beautopia® hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze cliënten dat zij eveneens hiervoor zorg dragen.
 • Kom op tijd voor je afspraak, zodat wij ook de volgende cliënt op tijd kunnen laten genieten van het aanbod bij Beautopia. 
 • Voor aanvang van de eerste behandeling, wordt een aantal vragen gesteld o.a. over je medische verleden. Mochten er bij de volgende behandelingen wijzigingen daarin optreden dan is het belangrijk dat je ons hiervan op de hoogte stelt i.v.m. mogelijke contra indicaties.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan degene die je behandelt, de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij je vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling of massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Over en weer zijn we samen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de uitvoering van de "overeenkomst" van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk ook als deze van medische aard is.  
 • Betaling is contant of via een betaalverzoek/tikkie direct na de behandeling, daarvoor hebben we wel je mobiele telefoonnummer nodig.  
 • Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je genoodzaakt bent om je afspraak te wijzigen, maar doe dat dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur tevoren door dit aan Beautopia te melden middels een telefoontje naar 06 19200979, een mailtje of via een whatsappje. Indien je deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is Beautopia genoodzaakt om het honorarium voor de behandeling aan je door te berekenen.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN:

Je Anbos schoonheidsspecialiste is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Zodat jij als cliënt gegarandeerd bent van een goede behandeling en een betrouwbare

klachtenafhandeling.

In de praktijk ligt een folder voor je klaar of online te downloaden via: https://www.anbos.nl/consument/schoonheidsspecialist/geschillen

Wil je meer weten?

Kijk op http://www.degeschillencommissie.nl


 

Doordat Beautopia al sinds 2004  ANBOS-lid is, heb je de garantie dat wij een professionele

werkwijze doorvoeren. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden

welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Als lid

van brancheorganisatie ANBOS is Beautopia, akkoord gegaan met deze voorwaarden. Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche (AV CZ/90 december 2009) 

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet

zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader

van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische

Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij

een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer;
 • ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;
 • ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;
 • ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal; 
 • Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging; Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
 • Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar; 
 • Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt; 
 • Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
 • Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
 • Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf’.
  ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.


  ARTIKEL 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

  2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden

  verhoogd.

  3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

  4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.


  ARTIKEL 3 - Verplichtingen van de ondernemer

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

  2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

  3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

  4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.


  ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de consument

  1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele

  specifieke wensen.

  2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.


  ARTIKEL 5 - Betaling

  1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

  2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening

  worden gebracht.


  ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid

  1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

  2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


  ARTIKEL 7 - Klachten

  1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen

  hebben voor de bewijspositie van de consument.

  2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan

  worden gevergd.

  3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.


  ARTIKEL 8 - Geschillenregeling

  1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie

  (www.degeschillencommissie.nl).

  2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 

  3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

  4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

  6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


  ARTIKEL 9 - Nakomingsgarantie

  1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

  2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

  3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling

  klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

  - aan het lid is surséance van betaling verleend.

  - het lid is failliet verklaard.

  - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

  Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.


  ARTIKEL 10 - Wijzigingen

  ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.


  ARTIKEL 11 - Afwijkingen

  Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in

  het voordeel van de consument zijn.


 

arrow_drop_up arrow_drop_down